โครงการฝึกงานที่ประเทศสิงคโปร์

โครงการฝึกงานที่ประเทศสิงคโปร์ เป็นโปรแกรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาที่มีความสนใจอยากฝึกงานในด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่ประเทศสิงคโปร์ ได้มีโอกาสสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงได้รับประสบการณ์ใหม่ในการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศ ที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราเปิดรับน้องๆเข้าฝึกงานในตำแหน่งต่างๆ ในด้านสาขาของงานบริการ การท่องเที่ยว และการโรงแรมเช่น ตำแหน่งพนักงานขาย ด้านการครัว ด้านการบริการ อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

น้องจะมีโอกาสได้ฝึกงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านการบริการ การท่องเที่ยว และการโรงแรม โดยตำแหน่งต่างๆนั้น จะขึ้นอยู่กับความสามารถ ทักษะด้านภาษา ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละบุคคล โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ:
3 – 12 เดือน

ลักษณะของงาน :

① การจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
② บริการอาหารและเครื่องดื่ม
③ การขาย
④ งานออฟฟิศ

นักศึกษาต่างชาติ ( ไม่ใช่สัญชาติสิงคโปร์ ) จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ :
① อายุ 18 – 25 ปี มีสุขภาพร่างกายที่แข่งแรงสมบูรณ์ พร้อมในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีและพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่
② กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเพิ่งจบการศึกษาไม่เกิน 12 เดือน
③ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

โครงการนี้จะช่วยเป็นสะพานต่อยอดโอกาสในการทำงานของนักศึกษษในอนาคต ได้เรียนรู้การทำงานที่เป็นสากล พร้อมทั้งได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะในด้านภาษาอีกด้วย

1. ฟรีที่พักตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
2. ฟรีอาหารในวันและเวลาที่ทำงาน
3. ประกาศนียบัตรหลังจากจบการฝึกงาน

© 2020 Design by Global One+